PEI's favourite author

Photo Credit: John Sylvester